Týden češtiny ve světě. Jubilejní X. mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

JUBILEJNÍ X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL 2. a 3. 8. 2018

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna, Hradčanské náměstí, Praha 1

I. den – Metodická část  2. 8. 2018, 9:00–17:00

9:00    Registrace

9:30     Zahájení

9:40    Jazyky bez hranic?

              Proces osvojování druhého/cizího jazyka, jeho vliv na proces osvojování jazyka mateřského. Kontakt těchto jazyků v naší mysli, jejich vzájemné ovlivňování. Interference a code-switching, ilustrace na konkrétních příkladech.

               Linda Doleží, MU Brno

               Mgr. Linda Doleží, Ph.D., odborná asistentka - Centrum jazykového vzdělávání MU, Ústav českého jazyka FF MU); členka AUČCJ. Metodička kurzů češtiny jako cizího jazyka pro děti  v rámci Státního integračního programu. Spolupracuje s NIDV (e-learning a metodika), NÚV, společností META a hnutím Nesehnutí Brno (projekty týkající se češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti).

10:30  Komunikační přístup ve výuce druhého jazyka

Principy tzv. komunikačního přístupu v jazykové výuce – od vymezení výukového cíle, přes doporučené postupy v rámci rozvoje řečových dovedností, po roli učitele. Způsoby implementace   tohoto metodického konceptu v reálné výuce.

               Barbora Štindlová, ÚJOP UK Praha

               Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., vystudovala český jazyk a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako vedoucí Metodického a odborného centra ÚJOP UK v Praze a zabývá se metodikou češtiny jako cizího jazyka, především otázkami osvojování a výuky gramatiky. Pravidelně vede odborné semináře pro lektory češtiny jako cizího jazyka, je (spolu)autorkou několika učebnic češtiny pro cizince a řady odborných statí týkajících se tématu ČJC.

11:15   Přestávka na kávu

11:30   Od čtení k porozumění a od porozumění ke čtení - rozvoj a podpora čtení u dětí

               Vývoj čtení s porozuměním. Výsledky výzkumu čtení a jejich využití v běžné výuce. Důležité faktory ve vývoji čtení s porozuměním u dětí na prvním stupni základní školy; vliv rodiny a přístup učitelů ve výuce. 

               Hana Sotáková, PedF UK Praha

               PhDr. Hana Sotáková, absolventka psychologie a speciální pedagogiky na PF UK. Její diplomová práce s názvem „Vzdělávání osob s autismem – využití Nápravně vzdělávacího programu pro děti s autismem a komunikačními obtížemi v našem prostředí“ byla v roce 2003 oceněna Bolzanovou cenou. Působila jako psycholog ve    Slunečním domově, týdenním zařízení pro děti a dospělé s autismem; zároveň pracovala jako školní psycholog na základní škole v Praze.   Od roku 2006 pracuje jako asistentka na Katedře psychologie PedF UK. V rámci této práce vedla projekt 7. rámcového programu Marie Curie Action - ELDEL (Enhancing Literacy Development in European languages – www.eldel.eu), podílela se na projektech Grantové agentury ČR (Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika) a Fondu rozvoje vysokých škol. Během svého nedávného pobytu v USA se v české škole ve Washigtonu (při American Sokol in Washington) mimo jiné věnovala problematice výuky češtiny u bilingvních dětí. Dlouhodobě působí jako terapeut v Akademické poradně UK, zabývá se problematikou studentů s poruchou autistického spektra a psychickým nemocněním.

12:15   Přestávka na oběd

13:15   Zhudebněné jazykové hry při osvojování slovní zásoby

              Výběr vhodných hudebních prostředků pro zhudebnění jazykových her, jejich struktura a modifikace pro různé cílové skupiny dle věku a jazykových dovedností; praktické ukázky.

               Milena Kmentová, PedF UK Praha

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou.

14:00   Šikana ve škole a efekt bystander

Podle České školní inspekce se šikana vyskytuje v každé druhé základní škole a v 60 % středních škol v České republice. Tomu se říká pandemie. Je možné šikanu vykořenit, nebo alespoň významně snížit její výskyt? Projekty jako „Nenech to být“ jsou skvělé, ale řeší až následky. Díky Zimbardovu programu The Heroic Imagination by ale bylo možné ukazovat, že "stand up, speak out and take action" platí zejména a právě ve školách...

               Bob Kartous, EDUin                                                                                            

               Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think - tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. S centrem současné kultury DOX zrealizoval Mapu společenských stereotypů, podílí se na přípravě projektu Obyčejné hrdinství, inspirovaný experimenty a výzkumem psychologa Philipa Zimbarda. Opakovaně se podílí na obsahu a realizaci Fóra 2000, vystoupil na TEDx Prague 2017, v rámci diskusní platformy Meltingpot na Colours of Ostrava 2017 (a následuje 2018) moderuje konference, diskuse, kulaté stoly. Jeho další oblastí zájmu jsou média. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku, kde publikuje komentáře na témata pokrývající společenské a politické události. Absolvoval Pedagogickou    fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním    institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze. 

14:45   Přestávka na kávu

15:00   Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):

  • Předškolní výchova

  • Školní výuka 1. stupeň

  • Školní výuka 2. stupeň

  • Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči

  • Financování škol – rozpočet

17:00    Závěr

17:00    Závěr                                                

II. den – Debata se zástupci partnerských institucí, knižní veletrh, prezentace výukových projektů

9h00   Registrace

9h30    Zahájení

9h35    České školy v zahraničí: více než 10 let vývoje. Kam jsme došli, kam směřujeme.

               Lucie Slavíková-Boucher, Česká škola bez hranic z.s.         

9h55    MZV ČR (bude upřesněno)

10h10  MŠMT ČR (bude upřesněno)

10h30  Přestávka na kávu

10h45  Kulatý stůl – dotazy, debata se zástupci MŠMT a MZV   

11h45   Prezentace výukových projektů – knihovna Václava Havla, Příběhy našich sousedů, DOX

12h30   Zahájení knižního veletrhu;  přestávka na oběd

14h00   Zakončení

DOPLŇKOVÝ KULTURNÍ PROGRAM

Čtvrtek, 2. 8. 2018, 18:00–21:00

Slavnostní večer

Centrum současného umění DOX

Program

18:00                 Příchod účastníků

18:15                   Slavnostní přivítání, číše vína

18:30–19:45   Komentovaná prohlídka objektu

19:45–20:45  Občerstvení formou studeného a teplého bufetu; volná prohlídka aktuálních výstav, nákup v Design shopu…

Poupětova 1, 170 00 Praha 7

Tram: 6, 12 – zastávka Ortenovo náměstí

Metro: linka C – zastávka Nádraží Holešovice

Pro přihlášení na kurzy i konferenci se prosím vraťte na předcházející stranu.

PřílohaVelikost
X_Setkani_CSBH_2018_Program.docx_.doc336 KB
Titulní stránka