Rada rodičů

 

Rada rodičů ČSBH Ženeva

V souladu s ustanoveními Občanského zákoníku Švýcarské konfederace a článků 13 až 15 Stanov spolku Česká škola bez hranic v Ženevě, je řídícím orgánem spolku Rada rodičů. Rada je oprávněna provádět veškeré úkony související s dosažením cílů spolku a dohlíží na správu běžných záležitostí spolku.

Rada se skládá nejméně ze tří členů spolku – předsedy, tajemníka a pokladníka. Členové Rady jsou voleni Valným shromážděním na období čtyř let, přičemž mohou být zvoleni znovu. Ředitel školy je členem Rady s poradním hlasem. Zaměstnanci školy mohou být členové Rady s poradním hlasem.

Rada se schází tak často, jak to potřeby spolku vyžadují. Z jednání Rady pořizuje tajemník zápis. Členové Rady plní své funkce dobrovolně a mohou požadovat pouze náhradu skutečných výdajů a nákladů na dopravu.

JUDr. Ivana Machoňová Schellongová, D.E.A - předsedkyně

                                                                 

Iva je předsedkyně Rady rodičů od r. 2014. Pracuje jako právnička v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Ženevě a vyučuje mezinárodní právo na Webster University v Ženevě. V Radě pomáhá s právními záležitostmi spolku a rovněž plní funkci koordinační.

 

 

Mgr. Petronila Šerá, LL.M., tajemnice

Členem Rady rodičů je Petronila od r. 2015, ve funkci tajemnice pak od r. 2018. Právnička s pracovními zkušenostmi v oblasti kapitálových trhů,  investičních společností a fondů. V Radě spolupracuje na právních záležitostech spolku.

 

Mgr. Markéta Homolková

Markéta je členem Rady rodičů od r. 2017. Jako diplomatka ČR zastává v současné době funkci zástupkyně vedoucí sekce odzdbrojení, nešíření a kontroly zbraní na Delegaci Evropské Unie při OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě. V Radě se zaměřuje na zajištění vhodných prostor pro školu a organizaci mimoškolních kulturních aktitivit. Byla u zrodu ČŠBH v Paříži. 

 

Ing. Martin Točík

Martin je členem Rady rodičů od r. 2017. V současné době pracuje jako diplomat Stálé mise ŠČR v Ženevě v oblasti obchodní politiky. V Radě spolupracuje na otázkách rozpočtově-ekonomických a na záležitostech interních pravidel.

 

Titulní stránka