Informace pro školy a rodiče

K dotazům ke studiu na střední škole v ČR (ke stažení pdf)

Odpovědi MŠMT ČR na dotazy ze světa zpracované spolkem ČŠBH, dále pak položené během debaty on-line v únoru 2023 a v průběhu celého roku.

Novela školského zákona platná od 1. 9. 2017

Znění kapitol, které se týkají žáků – občanů ČR žijících v zahraničí, je výsledkem dlouhodobé práce spolku Česká škola bez hranic a jeho úzké spolupráce s ministerstvem školství a ministerstvem zahraničí, a to již od roku 2009.

V novele se objevuje mnoho pozitivních změn a pochopení pro mladého českého občana v zahraničí:

  • zápis do kmenové školy od 1. 9. 2017 není povinný, ale možný, stejně jako rozdílové zkoušky (ty nejsou povinné již od 1. 1. 2012).
  • žáci, kteří jsou již žáky kmenové školy v ČR, jimi mohou zůstat.
  • rodič, jehož dítě nemá kmenovou školu, prokazuje plnění povinné školní docházky v zahraničí českému ministerstvu školství dokladem o plnění povinné školní docházky (ve škole) nebo čestným prohlášením (v případě individuální výuky).
  • výuka poskytovatele vzdělávání v zahraničí, tedy toho, který podepsal s MŠMT smlouvu, je v ČR uznávána (od 1. 5. 2015) – do 1. pololetí 9. ročníku včetně – není potřeba nechat přepisovat výsledky na české vysvědčení – podle § 38 odst. 5 školského zákona platí, že výsledky zkoušek z vybraných předmětů, které by žák konal na kmenové škole, lze nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí (ČŠBH), který v souladu se smlouvou s MŠMT zajišťuje vzdělávání českých občanů, přičemž u žáků, kteří se zároveň vzdělávání ve škole mimo území České republiky se doklad o výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele (ČŠBH) spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání ve škole mimo území České republiky považuje za rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou s výjimkou vysvědčení za druhé pololetí devátého ročníku – za 2. pololetí 9. třídy bude žákovi vydáno české vysvědčení s doložkou o získání stupně základního vzdělání a případně splnění povinné školní docházky v ČR, s výsledky od poskytovatele vzdělávání v zahraničí.
  •  Osobám (tedy jak občanům ČR, tak i cizincům), které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního vzdělávání, která se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí.
  • Od roku 2016 považuje § 182a školského zákona za přestupek situaci, kdy rodič nezapíše prokazatelně žáka po dovršení 6 let k plnění povinné školní docházky v ČR – v současné době tedy do kmenové školy nebo nemá-li kmenovou školu pak je zákonný zástupce povinen oznámit zahájení plnění povinné školní docházky MŠMT. Za tento přestupek může být udělena pokuta do výše 5000,- Kč.

 

Zdroj: Školský zákon, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR