Týden češtiny ve světě 2019

Ve dnech 29. 7. – 31. 7. 2019 se v Praze konaly odborné kurzy a semináře pro vyučující z českých škol v zahraničí a ve dnech 1. a 2. 8. následovala XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí.

Program XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí 1. 8. – 2. 8. 2019.

Program odborných kurzů a seminářů 29. 7. – 31. 7. 2019.

PROGRAM

XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL V ZAHRANIČÍ

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna, Hradčanské náměstí, Praha 1 .

1. 8. 2019, 9:00–16:30 a 2. 8. 2019, 9:00–15:00

Nad konferencí převzal záštitu ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

I. den – Metodická část I.

9:00   Registrace

9:30    Slavnostní zahájení
              Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární           

9:40   Jazyky a zapomínání

Během přednášky se seznámíme s výsledky psycho- a neurolingvistických výzkumů, jež se    zabývají ztrácením či zapomínáním jazyka/jazyků. Věnovat se budeme především vícejazyčné situaci a ztrácení jazyka v dětství. Zamyslíme se společně nad faktory, jež ztrátu jazyka ovlivňují, a zaměříme se na roli emocí. Poznatky by nám mohly pomoci lépe pochopit naši výukovou praxi a možnosti jazykové podpory.

Linda Doleží, MU Brno

            Mgr. Linda Doleží, Ph.D., odborná asistentka – Centrum jazykového vzdělávání MU, Ústav českého jazyka FF MU); členka AUČCJ. Spolupracuje s NIDV (e-learning a metodika), NÚV, společností META a hnutím Nesehnutí Brno (projekty týkající se češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti).

10:30   Přestávka na kávu

10:45  Čeština jako druhý jazyk (prezentace ke stažení v pdf)

V protikladu k mateřskému jazyku lze postavit jazyky nemateřské. Společně se zamyslíme nad tím, jak chápat češtinu pro cizince (popř. češtinu jako cizí jazyk) a jak češtinu jako druhý (třetí…) jazyk. V čem se budou lišit okolnosti výuky (motivace studentů a další) a výuka samotná, a to v nejširším slova smyslu (vyučovací metody, cíle, osvojované/učené dovednosti a jazykové prostředky atd.). Na semináři mj. porovnáme několik ukázek materiálů pro cizí a druhý jazyk a písemných projevů studentů učících se češtinu jako cizí a jako druhý jazyk.

Kateřina Vodičková, ÚJOP UK Praha

Mgr. Kateřina Vodičková, vystudovala českou a anglickou filologii na FF UP v Olomouci, kde také v roce 2011 obhájila doktorskou práci v oboru český jazyk. V roce 2012 dokončila magisterské studium oboru jazykové testování na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii. Od roku 2002 působí na ÚJOP UK. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a v současné době se věnuje především jazykovému testování.

11:35  Přestávka na kávu

11:50   Čtenářská gramotnost v 1. ročníku (prezentace ke stažení v pdf)

  Úvod do vzdělávacího programu pro 1. ročník ZŠ „Čteme a píšeme s Agátou“

              Miloš Novotný

Mgr. Miloš Novotný je absolventem PF v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Během své 25 leté učitelské praxe na malotřídních školách, kde vyučoval ve třídách se spoji dvou až čtyř ročníků, se dlouhodobě zabýval praktickým uplatňováním inovačních metod ve výuce na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorem výukových materiálů pro český jazyk a matematiku na 1. stupni. Byl členem týmu MŠMT pro sestavení vzorového ŠVP pro málotřídní školy. V současnosti působí jako lektor a tvůrce výukových materiálů pro ZŠ. Má zkušenosti s přednášením o využívání multimediálních materiálů a jejich zapojení do výuky.

12:35  Nakladatelství: Grada a spisovatel Michal Vaněček,  Labyrint a dětský časopis Raketa, Nová škola s.r.o. – Čteme a píšeme s Agátou, Pop-pap               

13:00  Přestávka na oběd

14:00   Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):

  • Předškolní výchova a školní výuka 1. třída
  • Školní výuka 1. stupeň
  • Školní výuka 2. stupeň
  • Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči
  • Financování škol – rozpočet

16:15   Závěr

II. den – Metodická část II. Debata se zástupci partnerských institucí

9:00   Registrace

9:30   Češi a české školy v zahraničí 30 let po sametové revoluci. Pohled spolku ČŠBH. Den české diaspory

             Lucie Slavíková-Boucher, Iva Jirovská, Česká škola bez hranic z.s.    

9:40    Představení fotografického projektu „30“ Lenky Hatašové – u příležitosti 30. výročí sametové revoluce

9:50   Podpora české diaspory žijící v zahraničí z pozice Senátu PČR

             Tomáš Czernin, předseda, Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

10:00 MZV ČR

             Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

10:20  MŠMT ČR

              Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů

10:35   Výuka češtiny v síti českých center v zahraničí

               Petra Landergott, koordinátorka vzdělávání a jazykových kurzů, Česká centra                       

10:50  Slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku Olympiády v českém jazyce pro žáky Českých škol bez hranic

11:00  Přestávka na kávu

11:10   Kulatý stůl – dotazy, debata se zástupci MŠMT a MZV   

 Eva Tučková, oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání; Barbora Krčmářová, oddělení všeobecného vzdělávání (problematika středních škol);

             Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

11:40  Přestávka na oběd

12:30  Prezentace výukových projektů

             Mapa společenských stereotypů, Jiří Raiterman, Centrum současného umění DOX      

            Příběhy našich sousedůEva Mikulášková, Post Bellum o.p.s.

             Knihovna Václava Havla (prezentace ke stažení v pdf), Barbora Grečnarová

              Czechoslovak Talks,Martin Nekola, koordinátor projektu

13:15   Současná literatura pro děti a mládež (prezentace ke stažení v pdf)

  Přehled novinek (knihy oceněné Zlatou stuhou a další). Subjekty, které podporují čtenářskou gramotnost. Metodické materiály pro práci se zajímavými (českými) knihami. Centrum školních knihoven a jak ho mohou školy v zahraničí využít.

  Bc. Edita Vaníčková Makosová, Centrum pro školní knihovny, Pedagogická knihovna J. A.  Komenského

13:40 Velké české ženy

             Renáta Fučíková

13:50  Přestávka na kávu

14:05  Pohádka nás naučí…mnoho (prezentace ke stažení v pdf)

Všichni dobře víme, že poslech pohádky rozvíjí poslechové dovednosti a schopnost  koncentrace, slovní zásobu i souvislé vyjadřování. Umíte si ale představit, jak lze využít pohádku při matematických činnostech? V přírodovědě? Není to žádný problém! Projekt Pohádka nás naučí (Story-Based Learning) nabízí techniky, jak děti s pohádkou seznámit, jak je učit porozumět textu, soustředěně poslouchat a převyprávět text, jak téma pohádky využít pro další jazykové a komunikativní činnosti, tematicky zaměřené písničky, říkanky (i logopedické!), pohybové i didaktické hry Projekt nabízí také náměty na dramatizaci a případně i vystoupení pro rodiče, což přispívá k pospolitosti komunity.

   Sylvie Doláková

Původním povoláním učitelka v mateřské škole, nyní nezávislá lektorka metodiky výuky dětí   ve věku od 4–15 let. Specializuji se hlavně na práci s předškolními a raně školními dětmi. Projekt „Pohádka nás naučí“ byl nedávno oceněn cenou vydavatelství Pearson ELT Teachers‘ Award jako nejlepší učitelská inovace v Evropě a centrální Asii.

15:00   Zakončení                                  

Konference byla podpořena dotací MZV ČR.