Pozvánka na on-line kulatý stůl: Od čtení přes pravopis k testování

Příspěvek se zaměřuje na řečovou dovednost čtení s porozuměním ve výuce češtiny pro žáky žijící v zahraničí.

Bude představena jedna z možností, jak lze pracovat s textem při realizaci vyučovacích cílů zaměřených na výklad a procvičování pravopisných jevů a jak lze nabyté schopnosti a dovednosti u žáků žijících v zahraničí funkčně ověřovat. Hlavním cílem prezentace je na příkladech nejen doložit nezastupitelnou důležitost uvedené řečové dovednosti ve výuce mluvnice, ale také demonstrovat nezbytnou odlišnost práce učitele s českými žáky žijícími v zahraničí od práce s žáky monolingvně vzdělávanými.

Na tuto přednášku naváže 10. září od 17h30 diskuzní on-line kulatý stůl na téma „Práce s faktografickými texty – vlastivěda pro 4. ročník“ (zdarma).

Přihlášky prostřednictvím on-line formuláře od 1. srpna 2023.