Nabídka webinářů pro učitele

Jak efektivně vést on-line výuku žáků s odlišným mateřským jazykem

Lektorky: Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Časová dotace: 15 x 45 minut

Forma: Po samostudiu jednotlivých modulů Vám nabídneme společnou online metodickou dílnu s lektorkami (datum a čas po vzájemné dohodě všech účastníků). Kurz je akreditovaný MŠMT ČR v prezenční podobě. Po absolvování kurzu samostudiem získáte potvrzení o absolvování bez čísla akreditace.

Anotace: Účastníci se seznámí s rozličnými podobami a možnostmi využití online výuky v rámci potřeb výuky na 1. a 2. stupni českých škol v zahraničí. Společně definují pedagogické zásady a základní technické parametry online výuky. Budou zkoumat možnosti propojení a návaznosti synchronních a asynchronních částí online výuky. Seznámí se evaluačními nástroji online výuky. Osvojí si principy efektivní přípravy na online lekci. Prostřednictvím praktických ukázek a metodické dílny se dozvědí, jak vést vyváženou a funkční online lekci. Vyzkoušejí si některé aktivizující metody podporující interaktivitu v online výuce. Budou analyzovat význam verbální a neverbální komunikace. V rámci praktické části zaměřené na kreativitu se účastníci dozvědí, jak mohou oni sami (nebo jejich žáci) vytvářet vlastní online materiály. Během metodické dílny se seznámí s konkrétními příklady dobré praxe českých škol v zahraničí, které budou analyzovat z hlediska didaktického, organizačního i pocitového. Budou reflektovat svou dosavadní praxi a navzájem sdílet vlastní zkušenosti s online výukou žáků v českých školách v zahraničí. Kurz kombinuje teoretické i praktické lekce. Metody a aktivity použité v lekcích jsou vyzkoušeny s žáky s různou úrovní osvojení českého jazyka. 

Pro všechny účastníky on-line kurzu je v rámci
XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí připravena
on-line metodická dílna s lektorkami,
a to v pátek 29. 7. od 14h45 do 15h45 hodin.
Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Více o lektorkách: Mgr. Ivana Cechlová vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické kariéře se věnuje již 27 let, nejdříve v českém školství, posléze jako lektorka českého jazyka pro cizince ve Francii (Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne). Od roku 2017 působí jako učitelka prvního stupně a předškolní výchovy v České škole bez hranic Paříž. V současné době je pověřena pedagogickým vedením školy, spolupodílí se na tvorbě metodických seminářů pro učitele a lektory v zahraničí a na organizaci Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.

Mgr. Kateřina Malečková na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury a francouzského jazyka a literatury pro základní a střední školy. Na Filozofické fakultě Univerzity Aix-Marseille vystudovala obor Master 1 Sciences du langage: Didactique du français langue étrangère (FLE) en situation du plurilinguisme. V letech 2005–2010 působila na Moravském gymnáziu v Brně, od r. 2011 se věnuje výuce češtiny a francouzštiny v zahraničí (např. Lycée Alphonse Daudet v Nîmes, Czech and Slovak School of Sydney, Université Paris-Sorbonne, Česká škola bez hranic Paříž), v letech 2017–2018 vyučovala český jazyk pro ÚJOP UK a v organizaci Meta v Praze. V současnosti působí jako lektorka českého jazyka a reálií na Université Aix-Marseille. Zabývá se otázkou vzdělávání bilingvních a plurilingvních dětí: spolupracuje s Českou školou bez hranic Paříž. Pro spolek Českých škol bez hranic koncipuje a vede metodické semináře pro učitele sítě českých škol zahraničí a
spolupodílí se na tvorbě Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.

Cena: 3590 Kč

Přihláška ZDE


Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí

Lektorky: Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Časová dotace: 8 x 45 minut

Forma: Účastníci obdrží výukové podklady (komentované prezentace, video ukázky a pracovní listy) odpovídající rozsahu 8 vyučovacích hodin, se kterými se budou moci seznámit dle svých časových možností během předem stanovené doby. Po jejich prostudování bude následovat společná online metodická dílna s lektorkami a diskuse s účastníky (datum a čas po vzájemné dohodě všech účastníků). Kurz je akreditovaný MŠMT ČR v prezenční podobě. Po absolvování kurzu samostudiem získáte potvrzení o absolvování bez čísla akreditace.

Anotace: 

Jednotlivé lekce se věnují následujícím tématům

 • Mezipředmětové vztahy – jejich definice, praktické využití, přínos pro žáka
 • Průniková témata předmětu Český jazyk a literatura s předměty
 • Metody práce s textem, využití filmové ukázky, projektová výuka
 • Výchova k češství
 • Motivace žáků, příklady dobré praxe

Pro všechny účastníky on-line kurzu je v rámci
XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí připravena
on-line metodická dílna s lektorkami,
a to v pátek 29. 7. od 14h45 do 15h45 hodin.
Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Více o lektorkách: Mgr. Ivana Cechlová vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické kariéře se věnuje již 27 let, nejdříve v českém školství, posléze jako lektorka českého jazyka pro cizince ve Francii (Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne). Od roku 2017 působí jako učitelka prvního stupně a předškolní výchovy v České škole bez hranic Paříž. V současné době je pověřena pedagogickým vedením školy, spolupodílí se na tvorbě metodických seminářů pro učitele a lektory v zahraničí a na organizaci Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.

Mgr. Kateřina Malečková na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury a francouzského jazyka a literatury pro základní a střední školy. Na Filozofické fakultě Univerzity Aix-Marseille vystudovala obor Master 1 Sciences du langage: Didactique du français langue étrangère (FLE) en situation du plurilinguisme. V letech 2005–2010 působila na Moravském gymnáziu v Brně, od r. 2011 se věnuje výuce češtiny a francouzštiny v zahraničí (např. Lycée Alphonse Daudet v Nîmes, Czech and Slovak School of Sydney, Université Paris-Sorbonne, Česká škola bez hranic Paříž), v letech 2017–2018 vyučovala český jazyk pro ÚJOP UK a v organizaci Meta v Praze. V současnosti působí jako lektorka českého jazyka a reálií na Université Aix-Marseille. Zabývá se otázkou vzdělávání bilingvních a plurilingvních dětí: spolupracuje s Českou školou bez hranic Paříž. Pro spolek Českých škol bez hranic koncipuje a vede metodické semináře pro učitele sítě českých škol zahraničí a
spolupodílí se na tvorbě Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.

Cena: 1900 Kč

Přihláška ZDE


Jazykové hry na doma pro předškolní děti a rodiče

Lektorka: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 

Časová dotace: 54 minut

Anotace: Video je koncipováno tak, abyste se mohli společně se svými dětmi dívat a hned hrát hry, které pomáhají s rozšiřováním a aktivizací slovní zásoby v češtině – vše v domácím prostředí s jednoduchými pomůckami, které jsou po ruce v každé domácnosti. Některé hry využívají jednoduché prozpěvování či rytmizaci k aktivizaci dětí a prohloubení sluchové pozornosti.

Více o lektorce: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIP a lektoruje pro Českou obec sokolskou.

Video je k dispozici zdarma. Stačí kliknout výše a inspirovat se.


Zhudebněné jazykové hry pro správný přízvuk, správné koncovky a rozvoj fonematického sluchu

Lektorka: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 

Časová dotace: 90 minut

Forma: Komentovaná powerpointová prezentace s názornými ukázkami představuje a používá část materiálu publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Portál, 2019. 

Anotace: Výběr vhodných jednoduchých melodií pomůže zdůraznit, prožít a osvojit si řadu jazykových jevů, jejichž obtížnost se demonstruje při výuce ČJDJ. Promyšleně strukturovaná zásoba slovních spojení představuje dětem jevy na úrovni hlásek, v nichž by se dítě mělo dobře orientovat, když se ocitá na hranici čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, cca v 5 až 7 letech.

Více o lektorce: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIP a lektoruje pro Českou obec sokolskou.

Cena: 290 Kč

Přihláška ZDE


Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole

Lektorka: Kateřina Spiess-Velčovská M. Sc., zakladatelka a ředitelka školy ČŠBH Rhein-Main

Časová dotace: 83 minut

Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.

Anotace: Stejně jako lidé, i instituce procházejí různými životními etapami a vyzařují vlastní charakter. Jde o proces, který se neustále vyvíjí, proto je jedním z úkolů vedení školy definovat pracovní pochody tak, aby byla škola dobře čitelná navenek i uvnitř. 

A proč je to důležité? 

 • Přehledný manuál činností poskytuje pro všechny zúčastněné lepší zázemí. Školu vnímají pozitivněji vyučující, dobrovolníci, rodiče, děti i spolupracující instituce.
 • Pevný řád podporuje lepší komunikaci nejen s veřejností, ale také v rámci týmu. Pomáhá vytvořit rituály, které definují hodnoty a vzorce chování a jednání všech, což je pro úspěšnou spolupráci zásadní.
 • Stručná pravidla zjednodušují orientaci a pomáhají zefektivnit pracovní procesy. Nové rodiny a také noví vyučující se dokáží rychleji začlenit do vzdělávacího procesu. 
 • Školy s jasně definovanou strukturou jsou čitelné navenek i uvnitř. Vyzařují stabilitu a kompetentnost, jelikož členové týmu pracují systémově a komplexně. 
 • Jasný řád pomáhá vytvořit z každé školy specifický originál. Našim školám tak propůjčuje konkurenceschopnost ve srovnání se zájmovými kroužky z okolí působnosti. Vaše škola se tak může stát pro okolí více atraktivní. 

Tento internetový seminář posluchačům nejdříve vysvětlí problematiku managementu a organizování školy jako funkčního celku. Zájemcům zprostředkuje základní teoretické znalosti z oblasti firemního řízení na praktickém příkladu funkčních pracovních postupů v České škole bez hranic Rhein-Main. Na závěr Vám seminář poskytne praktický návod, jak podniknout první kroky k definování interních procesů v rámci vlastní školy. 

Cena: 590 Kč

Přihlášky ZDE


Management a financování české školy v zahraničí

Lektorka: Kateřina Spiess-Velčovská M. Sc., zakladatelka a ředitelka školy ČŠBH Rhein-Main

Časová dotace: 88 minut

Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.

Anotace: Kurz je určený pro zakladatele českých škol, kteří buď na počátku své činnosti, nebo ještě před založením projektu řeší klíčové otázky spojené s financováním doplňkové školy v zahraničí a jejím vedením. 

Cílem českých škol v zahraničí je nabídnout dětem vzdělávání, což je cíl ušlechtilý, avšak musí být strategicky uchopen. Každý dobrý zakladatel se musí zamyslet nad budoucností školy a její udržitelností v místě působnosti. Je proto důležité vytvořit si základní ucelenou představu o procesech tak, aby byla zajištěna dlouhodobá existence projektu. Každý zakladatel neziskové organizace musí položit dobrý a stabilní základ, na kterém se dá vzdělávání žáků v dlouhodobém horizontu postavit. 

Cílem kurzu je vysvětlit základní principy fungování české školy v zahraničí jako neziskové organizace a nabídnout ucelený pohled na možnosti jejího financování. Kurz předá nejdůležitější teoretické znalosti z oblasti firemního managementu založeného na marketingovém přístupu a vysvětlit jejich aplikovatelnost na konkrétních příkladech v praxi. 

V rámci kurzu se zamyslíme nad těmito základními oblastmi: 

Proč je důležité strategicky přemýšlet?

 • Jak se sestavuje strategický plán? 
 • Jaká mohou existovat rizika, ale také příležitosti?
 • Jak sestavit finanční plán?
 • Kde hledat možnosti financování školy? 
 • Jak zapracovat na zvýšení povědomí o škole v místě působnosti? 

Teorii vysvětlíme na příkladech funkčních postupů v dalších českých školách ze zahraničí tak, aby byli posluchači schopni získané dovednosti aplikovat ve vlastní škole.

Cena: 590 Kč

Přihláška ZDE


Slevy: při objednávce dvou a více kurzů sleva 10% na druhý (levnější) a každý další kurz.

Pro partnerské školy sleva 10% navíc na celou objednávku. Jak se stát partnerskou školou

Kurzy budou zpřístupněny pouze v případě dostatečného zájmu.