Otevřené webináře od 1. do 31. srpna 2022

Nestihli jste sledovat všechny webináře XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí? Využijte léto k dalšímu samostudiu!

Následující webináře jsou otevřeny od 1. do 31. srpna.

Obrázky a výuka bez zprostředkovacího jazyka

Mgr. Petra Jirásková (90 minut)

Někdy bez zprostředkovacího jazyka učit chcete a někdy dokonce musíte. Buď proto, že to je jedna ze zásad výuky v instituci, kde působíte, nebo prostě proto, že se svými studenty nemáte žádný společný dorozumívací jazyk. Co všechno můžete udělat, aby byla výuka úspěšná, aby studenti rozuměli co nejvíce a jejich pokrok byl co nejrychlejší? A jak nám na této cestě za společným úspěchem můžou pomoct obrázky? Společně si shrneme možnosti, které v takovém případě máme, a podíváme se také na ukázky z reálné výuky.

Mgr. Petra Jirásková vystudovala obor Český jazyk a literatura na FF UK v Praze. Již během studií začala učit češtinu pro cizince soukromě, v jazykových školách i v kurzech pod záštitou Univerzity Karlovy. Kromě toho působila několik let na ČVUT, a to jednak jako lektorka češtiny pro cizince, jednak jako vyučující předmětu Akademické psaní, který sama metodicky a obsahově připravila. Na počátku roku 2017 se stala koordinátorkou a lektorkou metodických kurzů v Metodickém a odborném centru Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Od roku 2020 zastává pozici vedoucí tohoto centra.

Přihlášky zde.

Některé z otázek, které vyplývají z odlišných postupů při výuce žáků žijících v zahraničí

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. (90 minut)

Lektorka se zamýšlí nad praktickými otázkami, které si učitelé češtiny jako druhého jazyka kladou při výuce češtiny na základě učebnic určených pro výuku ve školách v ČR. Lektorka sice zvolila učebnice českého jazyka pro 3. třídu /konkrétně učivo o jmenném rodu u podstatných jmen/, problematika však přesahuje tuto věkovou kategorii a vyzývá k všeobecnému zamyšlení nad vhodností těchto vzdělávacích materiálů pro specifickou cílovou skupinu žáků s češtinou jakožto „druhým“ jazykem. V přednášce je nastoleno celkem 11 otázek (např. vhodnost úvodních textů, typologie cvičení, chronologie výuky text – vysvětlení – procvičení apod.), o kterých chce lektorka spolu s účastníky přednášky diskutovat u on-line kulatého stolu 11. září 2022 od 17h do 18h30.

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. je v současnosti metodikem tvorby SERRJ a ověřování nástrojů ČJ v projektu APIV-A (NPI ČR) a lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií v ÚBS FF UK v Praze. V dřívějších letech se částečně podílela na výuce češtiny jako cizího jazyka v ÚČTK FF UK v Praze. Od roku 2007 se zabývá testováním, je dlouholetou spolupracovnicí VTC ÚJOP UK v Praze a CERMAT (vývoj certifikovaných zkoušek a tvorba testových položek). Zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí, je např. spoluautorkou sady učebnic (např. Čeština pro cizince – úroveň A1 a A2, dále úroveň B1, úroveň B2), specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině. Popis této metody byl tématem její disertační práce.

Přihlášky zde.

Na tuto přednášku naváže on-line kulatý stůl, který se uskuteční v neděli 11. 9. od 17.00 do 18.30.

Přihlášky zde.