Jak efektivně vést on-line výuku žáků s odlišným mateřským jazykem – pro ty, kdo začínají

V návaznosti na XV. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí Vám nabízíme možnost dalšího vzdělávání on-line.

Jak efektivně vést on-line výuku žáků s odlišným mateřským jazykem – pro ty, kdo začínají

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR v prezenční podobě. Po absolvování kurzu samostudiem získáte potvrzení o absolvování bez čísla akreditace.

Kurz je složen z 11 částí (modulů) s celkovou časovou dotací 15 výukových hodin
(1 výuková hodina = 45 minut).    

Po samostudiu jednotlivých modulů Vám nabídneme společnou online metodickou dílnu s lektorkami (datum a čas po vzájemné dohodě všech účastníků).

Účastníci se seznámí s rozličnými podobami a možnostmi využití online výuky v rámci potřeb výuky na 1. a 2. stupni českých škol v zahraničí. Společně definují pedagogické zásady a základní technické parametry online výuky. Budou zkoumat možnosti propojení a návaznosti synchronních a asynchronních částí online výuky. Seznámí se evaluačními nástroji online výuky. Osvojí si principy efektivní přípravy na online lekci. Prostřednictvím praktických ukázek a metodické dílny se dozvědí, jak vést vyváženou a funkční online lekci. Vyzkoušejí si některé aktivizující metody podporující interaktivitu v online výuce. Budou analyzovat význam verbální a neverbální komunikace. V rámci praktické části zaměřené na kreativitu se účastníci dozvědí, jak mohou oni sami (nebo jejich žáci) vytvářet vlastní online materiály. Během metodické dílny se seznámí s konkrétními příklady dobré praxe českých škol v zahraničí, které budou analyzovat z hlediska didaktického, organizačního i pocitového. Budou reflektovat svou dosavadní praxi a navzájem sdílet vlastní zkušenosti s online výukou žáků v českých školách v zahraničí. Kurz kombinuje teoretické i praktické lekce. Metody a aktivity použité v lekcích jsou vyzkoušeny s žáky s různou úrovní osvojení českého jazyka.  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška a detailní informace

Kurzy budou otevřeny v případě dostatečného zájmu. Samostudium bude možné během srpna a září 2023.

Lektorky: Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Mgr. Ivana Cechlová působí od roku 2017 jako učitelka prvního stupně a předškolní výchovy v České škole bez hranic Paříž. V současné době je pověřena pedagogickým vedením školy, spolupodílí se na tvorbě metodických seminářů pro učitele a lektory v zahraničí a na organizaci Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí. Vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické činnosti se věnuje již 30 let, nejdříve v českém školství, posléze jako lektorka českého jazyka pro cizince ve Francii (Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne).

Mgr. Kateřina Malečková vystudovala učitelství českého a francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně a didaktiku francouzštiny jako cizího jazyka na Aix-Marseille Université. Od r. 2011 se věnuje výuce češtiny jako cizího a druhého jazyka (např. Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne, ÚJOP UK Praha, Meta Praha, Aix-Marseille Université). Od roku 2015 spolupracuje s Českou školou bez hranic Paříž a spolkem Česká škola bez hranic jako metodička sítě; koncipuje a vede metodické semináře pro učitele sítě českých škol zahraničí a spolupodílí se na tvorbě Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.