Týden češtiny ve světě

Program XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí 1. a 2. 8. 2019

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna
Hradčanské náměstí, Praha 1

  1. 8. 2019, 9:00–16:30 a 2. 8. 2019, 9:00–15:00

Nad konferencí převzal záštitu ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


I. den – Metodická část I.
9:00 Registrace
9:30 Slavnostní zahájení

Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární
9:40 Jazyky a zapomínání
Během přednášky se seznámíme s výsledky psycho- a neurolingvistických výzkumů, jež se zabývají ztrácením či zapomínáním jazyka/jazyků. Věnovat se budeme především vícejazyčné situaci a ztrácení jazyka v dětství. Zamyslíme se společně nad faktory, jež ztrátu jazyka ovlivňují, a zaměříme se na roli emocí. Poznatky by nám mohly pomoci lépe pochopit naši výukovou praxi a možnosti jazykové podpory.
Linda Doleží, MU Brno
Mgr. Linda Doleží, Ph.D., odborná asistentka – Centrum jazykového vzdělávání MU, Ústav českého jazyka FF MU); členka AUČCJ. Spolupracuje s NIDV (e-learning a metodika), NÚV, společností META a hnutím Nesehnutí Brno (projekty týkající se češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti).
10:30 Přestávka na kávu
10:45 Čeština jako druhý jazyk (prezentace ke stažení v pdf)
V protikladu k mateřskému jazyku lze postavit jazyky nemateřské. Společně se zamyslíme nad tím, jak chápat češtinu pro cizince (popř. češtinu jako cizí jazyk) a jak češtinu jako druhý (třetí…) jazyk. V čem se budou lišit okolnosti výuky (motivace studentů a další) a výuka samotná, a to v nejširším slova smyslu (vyučovací metody, cíle, osvojované/učené dovednosti a jazykové prostředky atd.). Na semináři mj. porovnáme několik ukázek materiálů pro cizí a druhý jazyk a písemných projevů studentů učících se češtinu jako cizí a jako druhý jazyk.
Kateřina Vodičková, ÚJOP UK Praha
Mgr. Kateřina Vodičková, vystudovala českou a anglickou filologii na FF UP v Olomouci, kde také v roce 2011 obhájila doktorskou práci v oboru český jazyk. V roce 2012 dokončila magisterské studium oboru jazykové testování na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii. Od roku 2002 působí na ÚJOP UK. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a v současné době se věnuje především jazykovému testování.

11:35 Přestávka na kávu
11:50 Čtenářská gramotnost v 1. ročníku (prezentace ke stažení v pdf)
Úvod do vzdělávacího programu pro 1. ročník ZŠ „Čteme a píšeme s Agátou“
Miloš Novotný
Mgr. Miloš Novotný je absolventem PF v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Během své 25 leté učitelské praxe na malotřídních školách, kde vyučoval ve třídách se spoji dvou až čtyř ročníků, se dlouhodobě zabýval praktickým uplatňováním inovačních metod ve výuce na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorem výukových materiálů pro český jazyk a matematiku na 1. stupni. Byl členem týmu MŠMT pro sestavení vzorového ŠVP pro málotřídní školy. V současnosti působí jako lektor a tvůrce výukových materiálů pro ZŠ. Má zkušenosti s přednášením o využívání multimediálních materiálů a jejich zapojení do výuky.
12:35 Nakladatelství: Grada a spisovatel Michal Vaněček, Labyrint a dětský časopis Raketa, Nová škola s.r.o. – Čteme a píšeme s Agátou, Pop-pap
13:00 Přestávka na oběd
14:00 Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):
Předškolní výchova a školní výuka 1. třída
Školní výuka 1. stupeň
Školní výuka 2. stupeň
Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči
Financování škol – rozpočet
16:15 Závěr