Jak efektivně vést on-line výuku vícejazyčných žáků ve školách v ČR a v českých školách v zahraničí

PRO TY, KDO ZAČÍNAJÍ

Účastníci kurzu se seznámí s rozličnými podobami a možnostmi využití online výuky v rámci potřeb výuky na 1. a 2. stupni českých škol v zahraničí. Kurz kombinuje teoretické i praktické lekce. Předpokladem je samostatná činnost, při které si účastníci vyzkoušejí práci s v prostředí různých platforem a tvorbu jak jednotlivých učebních materiálů, tak celé výukové lekce. Metody a aktivity použité v lekcích jsou vyzkoušeny s žáky s různou úrovní osvojení českého jazyka. Kurz byl vytvořen v roce 2021.

1) Úvod a pedagogické zásady on-line výuky (53:52; 380,- Kč)

V teoretickém úvodu se účastníci seznámí se základní terminologií, s podobami a formami on-line výuky (synchronní, asynchronní), jejími pozitivy a úskalími. Definují si rovněž základní pedagogické zásady distanční výuky. Účastníci se na základně příkladů dobré praxe dozvědí, jak je možné vést on-line výuku pro specifickou skupinu dětí předškolního věku v českých školách v zahraničí. 

 2) Technické parametry on-line výuky (01:11:14; 380,- Kč) 

Účastníkům jsou představeny základní technické parametry on-line výuky, požadavky na technické vybavení a dále vybrané platformy umožňující synchronní výuku a asynchronní komunikaci na dálku. Důraz je kladen na představení platformy Google Classroom a komunikačního kanálu ZOOM.

3) Efektivní příprava on-line lekce (58:01; 380,- Kč)

Účastníci si osvojí principy efektivní přípravy na on-line lekci, jež zahrnují mj. vytyčení krátkodobého a dlouhodobého cíle výuky, jeho reálnost a ověřitelnost. Pojmenují a postihnou základní fáze lekce a jejich vzájemnou propojenost (mechanismus „3 tell“). Budou se zabývat opětovnou využitelností a „recyklací“ již vytvořených podkladů pro výuku.

4) Dynamika on-line lekce a motivace žáků (23:15; 190,- Kč)

Účastníci se seznámí s některými metodami podporujícími interaktivitu v on-line výuce. V lekci bude analyzován význam verbální a neverbální komunikace či multisenzoriálního přístupu ve výuce. Lekci je vhodné doplnit modulem č. 7, který nabídne konkrétní nápady na motivační hry a aktivity v on-line výuce.

5) On-line aplikace a výukové programy (01:31:03; 460,- Kč)

Účastníci se seznámí s vybranými on-line aplikacemi a výukovými programy (např. Wordwall, Jamboard, Pixton aj.) a s možností využití dostupných výukových materiálů těchto nástrojů.

6) Evaluační nástroje v on-line výuce (58:49; 380,- Kč)

Lekce se zaměřuje na význam evaluace a autoevaluace žáků při výuce. Účastníci se seznámí s evaluačními nástroji on-line výuky a s možnostmi jejich bezprostředního či zpětného využití (Google Classroom, Google forms)

7) Hry a zábavné aktivity v on-line výuce (37:10; 190,- Kč)

Účastníci se seznámí s využitím zábavných aktivit a her v rámci on-line výuky, a to v různých fázích učebního procesu. Na příkladech konkrétních aktivit se zamyslí nad jejich začleněním a využitím jakožto nástrojů pro zpestření a odlehčení výuky, upevňování znalostí, procvičování či evaluace. 

8) Tvorba materiálů pro on-line výuku (1:10:15; 380,- Kč)

V praktické části zaměřené na kreativitu a vytváření didaktických materiálů si účastníci vyzkoušejí, jak mohou oni sami (nebo jejich žáci) připravovat vlastní on-line aktivity a jak lze již vytvořené podklady pro výuku snadno upravovat a opětovně využívat. 

9) Modelová lekce – on-line výuka na 1. stupni (37:53; 190,- Kč)

Lektorka prezentuje modelovou on-line lekci, která kombinuje jednotlivé složky předmětu Český jazyk a literatura (Komunikační a slohovou výchovu, Literární výchovu a Jazykovou výchovu s důrazem na výchovu k češství) pro žáky 3.4. třídy.

10) Modelová lekce – on-line výuka v mateřské škole (47:30; 380,- Kč)

Lektorka představí různorodé aktivity vhodné pro nejmladší publikum. Cílem této lekce je názorně předvést důležitost multisenzoriálního přístupu, který nejen během distanční výuky pomáhá udržet pozornost předškolních dětí a rozvíjí jejich komunikační kompetenci. V lekci jsou použity ukázky on-line aktivit realizovaných v rámci distanční výuky v ČŠBH Paříž ve školním roce 2019/2020.

Při nákupu všech modulů sleva 10%

Další sleva pro partnerské školy 10%

Přihláška na e-mailu csbh@csbh.cz