Nabídka webinářů pro učitele do 17. 10. 2021!

Nestihli jste sledovat všechny letní webináře? Jejich nahrávky je možné si zakoupit k samostudiu do 17. října 2021. 

Jak efektivně vést online výuku žáků s odlišným mateřským jazykem, Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Časová dotace: 15 x 45 minut. Kurz je akreditovaný MŠMT v prezenční podobě. Pokud si zvolíte formu samostudia, získáte potvrzení o absolvování bez čísla akreditace.
Prezenční formu on-line Vám nabídneme 21.–26.11. vždy v čase 19.00–20.30h.

Účastníci se seznámí s rozličnými podobami a možnostmi využití online výuky v rámci potřeb výuky na 1. a 2. stupni českých škol v zahraničí. Společně definují pedagogické zásady a základní technické parametry online výuky. Budou zkoumat možnosti propojení a návaznosti synchronních a asynchronních částí online výuky. Seznámí se evaluačními nástroji online výuky. Osvojí si principy efektivní přípravy na online lekci. Prostřednictvím praktických ukázek a metodické dílny se dozvědí, jak vést vyváženou a funkční online lekci. Vyzkoušejí si některé aktivizující metody podporující interaktivitu v online výuce. Budou analyzovat význam verbální a neverbální komunikace. V rámci praktické části zaměřené na kreativitu se účastníci dozvědí, jak mohou oni sami (nebo jejich žáci) vytvářet vlastní online materiály. Během metodické dílny se seznámí s konkrétními příklady dobré praxe českých škol v zahraničí, které budou analyzovat z hlediska didaktického, organizačního i pocitového. Budou reflektovat svou dosavadní praxi a navzájem sdílet vlastní zkušenosti s online výukou žáků v českých školách v zahraničí. Kurz kombinuje teoretické i praktické lekce. Metody a aktivity použité v lekcích jsou vyzkoušeny s žáky s různou úrovní osvojení českého jazyka.  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Lektorky Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Mgr. Ivana Cechlová vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické kariéře se věnuje již 27 let, nejdříve v českém školství, posléze jako lektorka českého jazyka pro cizince ve Francii (Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne). Od roku 2017 působí jako učitelka prvního stupně a předškolní výchovy v České škole bez hranic Paříž. V současné době je pověřena pedagogickým vedením školy, spolupodílí se na tvorbě metodických seminářů pro učitele a lektory v zahraničí a na organizaci olympiády z češtiny pro žáky českých škol v zahraničí.

Mgr. Kateřina Malečková na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury a francouzského jazyka a literatury pro základní a střední školy. Na Filozofické fakultě Univerzity Aix-Marseille vystudovala obor Master 1 Sciences du langage: Didactique du français langue étrangère (FLE) en situation du plurilinguisme. V letech 2005–2010 působila na Moravském gymnáziu v Brně, od r. 2011 se věnuje výuce češtiny a francouzštiny v zahraničí (např. Lycée Alphonse Daudet v Nîmes, Czech and Slovak School of Sydney, Université Paris-Sorbonne, Česká škola bez hranic Paříž), v letech 2017–2018 vyučovala český jazyk pro ÚJOP UK a v organizaci Meta v Praze. V současnosti působí jako lektorka českého jazyka a reálií na Université Aix-Marseille. Zabývá se otázkou vzdělávání bilingvních a plurilingvních dětí: spolupracuje s Českou školou bez hranic Paříž. Pro spolek Českých škol bez hranic koncipuje a vede metodické semináře pro učitele sítě českých škol zahraničí a
spolupodílí se na tvorbě olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.

Cena: 3590 Kč

Přihláška a detailní informace ZDE


Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Časová dotace: 2 x 90 minut
Jaké jsou možnosti a limity výuky češtiny na základní škole? Co skutečně potřebují naši žáci znát o fungování jazyka? Jak propojit výuku jazyka a komunikace? K čemu by mělo poznání jazyka sloužit? A jaké povahy by toto poznání mělo být? Podařilo se naplnit ideje oborové didaktiky češtiny a Rámcového vzdělávacího programu, v nichž je jako hlavní cíl výuky češtiny postulován cíl komunikační? Tradice jazykového vyučování u nás je již takřka dvousetletá a je založena na předpokladu, že poznání fungování jazykového systému vede k rozvoji komunikačních dovedností a myšlení žáků. Výuce mluvnice věnujeme velikou pozornost, a přitom naši žáci mají mnohdy značné problémy s porozuměním i produkcí textu. Pracovní dílna se zaměří na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce tzv. mluvnice (v propojení s výukou komunikace, resp. slohu), a to mj. při rozvoji digitální gramotnosti, která je předmětem aktuálně revidovaných RVP.

Lektor Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.,
působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru učitelství českého a anglického jazyka, dlouholetý učitel na základní a střední škole, absolvent půlročního stipendijního pobytu na Sheffield Hallam University v britském Sheffieldu a ročního stipendijního pobytu na University of Alberta v kanadském Edmontonu. Stěžejní práce: Školní výpravy do krajiny češtiny, Výuka češtiny mezi tradicí a inovací a Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi. Specializuje se na didaktiku českého jazyka pro 2. a 3. stupeň, inovace ve vzdělávání a srovnávací didaktiku mateřského jazyka.

Cena: 790 Kč

Přihláška ZDE


Komunikační nauka o českém jazyku: inovativní koncepce výuky češtiny, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Přednáška 45 minut
Komunikační nauka o českém jazyku – tak jsme nazvali inovativní koncepci výuky češtiny, kterou jsme představili v knize Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Koncepce představuje ucelený systém výuky češtiny, který je – v souladu s aktuálním českým i zahraničním poznáním věd o jazyce i edukačních věd – postaven na komunikačním základu. Postupuje od komunikace k jazyku a od poznání jazyka zpět ke komunikaci. Přednáška se zaměří na aktuální problémy výuky češtiny na základní škole a představí zmíněnou koncepci pomocí konkrétních příkladů utváření inovativně pojatého výukového prostředí českého jazyka.

Cena: 190 Kč

Přihláška ZDE


Obrázky a ikony ve výuce, Mgr. Petra Jirásková

Časová dotace: 90 minut
Zatímco verbální složka je v učebnicích zpracována nápaditě a ve výuce je hojně používaná, složka vizuální je stále opomíjena. Učebnice jsou plné obrázků, ale bez konkrétních zadání, která jsou ponechána na kreativitě učitele. Proč je důležité zařazovat do výuky i vizuální materiál? Jak pomáhá zapamatování a vybavení informací? To jsou otázky pro tento seminář, stejně jako odpovědi v podobě nápadů a tipů na využití s vizuálního materiálu ve výuce, a to nejen pro práci s řečovými dovednostmi, ale třeba i s gramatikou.

Lektorka Mgr. Petra Jirásková
Vystudovala obor Český jazyk a literatura na FF UK v Praze. Již během studií začala působit jako lektorka češtiny pro cizince v kurzech pod záštitou UK. Dále působí na ČVUT v Praze, kde metodicky a obsahově připravila předmět Akademické psaní, který také sama vyučuje. Od začátku roku 2017 pracuje v Metodickém a odborném centru ÚJOP UK jako koordinátorka metodických kurzů a lektorka. Od začátku roku 2020 je vedoucí tohoto centra.

Cena: 390 Kč

Přihláška ZDE


Školní zkušenost vícejazyčných žáků: doporučení pro každodenní praxi zahraničních českých škol, M.A. Renata Emilsson Pešková

Přednáška 50 minut
Prezentace vychází z dizertace „Školní zkušenost vícejazyčných studentů: vícepřípadová studie z Islandu“, která zkoumá souhru školní zkušenosti a jazykových repertoárů druhé generace vícejazyčných žáků základních škol v Reykjavíku a okolí, v kontextu jejich jazykového repertoáru a školního prostředí na Islandu. Na jazykovou identitu žáků má vliv jejich nejbližší okolí, rodiny, školy a přátelé, a ti také ovlivňují motivaci žáků k rozvíjení a prohlubování vícejazyčnosti. Jedním z faktorů, které ovlivňují důraz na výuku domácích jazyků v rodinách, jsou plány rodin zůstat na Islandu nebo vrátit se do země původu. Komunitní jazykové školy kladně ovlivňují jazykové dovednosti žáků, ale zároveň vytvářejí prostor pro setkávání rodičů, výměnu informací, kulturní a sociální zapojení rodin imigrantů do širšího multikulturního kontextu islandské společnosti.

Lektorka M.A. Renata Emilsson Pešková
je doktorandka a lektorka na Pedagogické fakultě Univerzity Islandu. Studovala andragogiku a personální řízení na FF UK a anglický a německý jazyk na PedF UK. Magisterské studium zakončila na Universität Bayreuth v Německu v programu Interkulturní germanistika – němčina jako cizí jazyk. V roce 2004 se odstěhovala na Island, kde pracovala nejdříve v mateřské škole, poté sedm let vyučovala anglický jazyk na základní škole a v současné době působí na Univerzitě Islandu. Učí například předměty pedagogika islandštiny jako druhého jazyka, výuka cizích jazyků a angličtina jako cizí jazyk – osvojování druhého jazyka. Renata E. Pešková je spoluzakladatelka České školy na Islandu a členka vedení Móðurmálu – asociace o bilingvismu. Mezi největší osobní i akademické zájmy patří rozvoj výuky mateřských jazyků a s výuky vícejazyčných dětí ve školách.

Cena: 190 Kč

Přihláška ZDE


Herní situace ve výuce češtiny pro děti od 3 do 10 let, Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Cílem webináře je seznámit účastníky s některými herními principy, které vedou k aktivizaci i koncentraci dětí při výuce češtiny, prohlubují u dětí sluchovou pozornost a lektorovi umožňují plynulou organizaci činností. Lektorka představí hry ve variantách pro různě velké skupiny dětí různého věku.

Lektorka Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Lektorsky spolupracuje s nakladatelstvím Portál, s Českou obcí sokolskou a organizací META.

Cena: 390 Kč

Přihláška ZDE


V případě výběru více než jednoho (placeného) webináře Vám bude poskytnuta sleva 10% z každého dalšího (nižší ceny). Partnerské školy – sleva 10% navíc.