Týden češtiny ve světě 2019

 

PROGRAM ODBORNÝCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

29. 7. – 31. 7. 2019

 

PONDĚLÍ 29. 7. 2019

Dům zahraniční spolupráce, sál Vltavín, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Celodenní seminář od 9:00 do 15:45 včetně přestávky na oběd (na vlastní náklady).

 

Semináře Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu UK

 

Hodnocení písemného projevu aneb tolik chyb a téměř plný počet bodů?

Mgr. Kateřina Vodičková, Ph.D., MA

Časová dotace semináře 90 minut (9:00–9:45 / 10:00–10:45)

 

Anotace: Nejvhodnějším způsobem, jak ověřovat řečovou dovednost psaní, je získat od žáků/studentů písemný projev, tedy je přimět k písemné produkci. V semináři se krátce budeme zabývat tím, na co se soustředit, chceme-li vytvořit „dobrý test“ (zadání pro psaní ve výuce, psaní jako domácí úkol…), a to včetně tzv. teoretického konstruktu, instrukcí a stimulu. Účastníci semináře opřipomínkují několik úloh ověřujících psaní. Většina semináře bude zaměřena na problematiku hodnocení písemných projevů a na způsoby, jak žákům/studentům poskytovat zpětnou vazbu. Budeme rovněž řešit, kdy písemný projev dosahuje určité úrovně jazykové způsobilosti a proč. Dále se budeme věnovat závažnosti chyb a jejich četnosti vzhledem k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky i ve vztahu k mateřskému jazyku. Několik písemných projevů si účastníci semináře zkusí podle kritérií také ohodnotit.

Lektor: Mgr. Kateřina Vodičková, Ph.D., MA (katerina.vodickova@ujop.cuni.cz)

vystudovala českou a anglickou filologii na FF UP vOlomouci, kde také vroce 2011 obhájila doktorskou práci voboru český jazyk. Vroce 2012 dokončila magisterské studium oboru jazykové testování na Univerzitě vLancasteru ve Velké Británii. Od roku 2002 působí na ÚJOP UK. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a vsoučasné době se věnuje především jazykovému testování.

 

Využití IT aplikací pro výuku dětí

Mgr. Lukáš Vaňous

Časová dotace semináře 90 minut (11:00–11:45 / 12:00–12:45)

 

Anotace: Moderní technologie mají v našich životech nezastupitelné místo. Aby se mohly stát stejně přirozenou součástí výukových lekcí, seznámíme se v semináři s několika dostupnými a jednoduchými aplikacemi a ukážeme si, jak je použít při výuce dětí, pro které jsou informační a komunikační technologie běžnou součástí každodenního života.

Lektor: Mgr. Lukáš Vaňous (lukas.vanous@ujop.cuni.cz) vystudoval češtinu na Pedagogické fakultě UHK. Od roku 2001 učil češtinu rodilé mluvčí na základní škole, od roku 2007 učí češtinu nerodilé mluvčí a působí jako metodik na ÚJOP UK. Při výuce často používá počítač a nutí ktomu i ostatní.

 

Přestávka na oběd (na vlastní náklady): 12:45–13:45

 

Společný zážitek a variování výuky

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

Časová dotace semináře 90 minut (13:45–14:30 / 14:45–15:30)

 

Anotace: V semináři se zaměříme na aktivity, které mají za úkol prostřednictvím procvičování jazykových jevů a řečových dovedností rozvíjet skupinovou spolupráci a dynamiku nebo variovat lekci. Jednotlivé aktivity přímo vyzkoušíme a budeme analyzovat, komentovat a variovat.

Lektor: PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (dana.nyvltova@ujop.cuni.cz) působí jako zástupkyně ředitele ÚJOP UK. Vystudovala obor český jazyk a literatura – historie na PedF UHK a obor filologie na FF UK v Praze. Vyučuje v řadě kurzů (univerzitní, firemní, nízkoprahové, neziskové organizace, děti na ZŠ, individuální). Zabývá se aktivním učením, prací se skupinou, řečovými dovednostmi a technikami, obecně metodickými otázkami výuky jazyka, čtenářskou gramotností, jiným čtením textu, literaturou a genderovou problematikou. Podílela se na vzniku metodiky nízkoprahových kurzů, byla členkou týmu vytvářejícího zkoušku A1 pro trvalý pobyt a podílí se na přípravě metodiky přípravy ke zkoušce A2, je spoluautorkou učebnic a materiálů k výuce ČJC.

 


PONDĚLÍ 29. 7. 2019

Dům zahraniční spolupráce, sál Ametyst, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Celodenní seminář od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd (na vlastní náklady)

 

Čtenářská gramotnost v 1. ročníku

Mgr. Miloš Novotný

Časová dotace kurzu 8 x 45 min., akreditovaný seminář MŠMT, účastníci obdrží certifikát

1. blok: 9:00–10:30

2. blok: 10:45–12:15

Přestávka na oběd 12:15–13:15

3. blok: 13:15–14:45

4. blok: 15:00–16:30

 

Anotace: Účastníci se podrobně seznámí se souborem vzdělávacích materiálů pro 1. ročník ZŠ „Čteme a píšeme s Agátou“ a metodou tří startů (analyticko-syntetická metoda, která používá prvky metody genetické), která je v materiálech integrována. Po absolvování vzdělávacího programu budou účastníci připraveni efektivně využívat metody a formy práce při výuce čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ.

Lektor: Mgr. Miloš Novotný je absolventem PF v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Během své 25 leté učitelské praxe na malotřídních školách, kde vyučoval ve třídách se spoji dvou až čtyř ročníků, se dlouhodobě zabýval praktickým uplatňováním inovačních metod ve výuce na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorem výukových materiálů pro český jazyk a matematiku na 1. stupni. Byl členem týmu MŠMT pro sestavení vzorového ŠVP pro málotřídní školy. V současnosti působí jako lektor a tvůrce výukových materiálů pro ZŠ. Má zkušenosti s přednášením o využívání multimediálních materiálů a jejich zapojení do výuky.

 

ÚTERÝ 30. 7. 2019

Dům zahraniční spolupráce, sál Ametyst, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Celodenní seminář od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd (na vlastní náklady)

 

Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí

Mgr. Kateřina Malečková

Časová dotace kurzu 8 x 45 minut

 

Anotace: Mezipředmětové vztahy – jejich definice, praktické využití, přínos pro žáka. Průniková témata předmětu Český jazyk a literatura s předměty: jiný (cizí) jazyk, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Umění a kultura. Výchova k češství. Příklady dobré praxe. Motivace žáků.

Lektor: Mgr. Kateřina Malečková je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ (2003). V letech 2006 a 2007 rozšířila svou aprobaci na učitelství pro SŠ. S výukou jazyků má zkušenosti od roku 2000, v letech 2004–2010 vyučovala francouzský a český jazyk na Moravském gymnáziu Brno. Od roku 2010 pracuje jako lektorka českého jazyka v zahraničí (Lycée Alphonse Daudet ve francouzském Nîmes, Česká a slovenská škola Sydney, pařížská Sorbonna, Česká škola bez hranic Paříž). Po ročním působení v Praze, kde se věnovala výuce českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a v Metě o. p. s., se vrátila do Francie vyučovat český jazyk a reálie na univerzitu Aix-Marseille, kde rovněž spolupracuje s místní českou školou.


STŘEDA 31. 7. 2019

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5

Půldenní seminář od 8:30 do 13:00

 

Hodnocení a sebehodnocení žáka

PhDr. Dana Musilová

Časová dotace kurzu 90 - 60 - 90 minut

 

Anotace: Cílem semináře je informovat o učebních osnovách předmětu český jazyk a literatura na primárním cyklu Evropských škol ve vztahu k RVP ZV se zaměřením na očekávané výstupy ve vztahu k průběžnému i závěrečnému hodnocení žáků, o nástrojích formativního hodnocení a tvorbě indikátorů pro hodnocení na hodnoticí stupnici; představit účastníkům praktické příklady formativního hodnocení, které používají učitelé Evropských škol (EŠ); vyzkoušet si v praxi užití různých nástrojů formativního hodnocení (týdenní plány, hodnoticí knížka, žákovské portfolio …) včetně tvorby a uplatnění hodnoticích kritérií; předvést účastníkům případové studie hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání bilingvních žáků v EŠ; sdílet zkušenosti a příklady inspirativní praxe mezi EŠ a ČŠBH.

Předpokládané časové rozvržení semináře:

blok: (90 minut)

prezentace: učební osnovy předmětu CJL v EŠ, očekávané výstupy a nástroje hodnocení

práce ve skupinách: seznámení s konkrétními příklady formativního hodnocení užívanými v české sekci EŠ, diskuse k možnostem využití představených metod hodnocení v ČŠBH

příklady dobré praxe z oblasti hodnocení v ČŠBH – prezentace účastníků

blok (60 minut)

skupinový workshop: metody průběžného a závěrečného hodnocení a sebehodnocení na zadané téma

blok (90 minut)

práce s portfoliem žáka: zásady, demonstrace příkladů portfolií EŠ, práce ve skupinách

demonstrace případových studií monitorování a hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání bilingvních žáků v Evropských školách

diskuse v plénu – nalezení společných principů a postupů hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání v EŠ a ČŠBH

Účastníci obdrží tištěné materiály pro práci ve skupinách a v elektronické podobě ukázky hodnoticích nástrojů a konkrétních příkladů formativního hodnocení užívaných v EŠ.

Lektor: PhDr. Dana Musilová je zaměstnankyní České školní inspekce a od roku 2005 je nominovanou národní inspektorkou pro předškolní a primární cyklus Evropských škol www.eursc.eu. Jejím hlavním úkolem je dohlížet na vzdělávání žáků českých sekcí, podílet se na výběru a hodnocení učitelů i členů školského managementu, poskytovat jim metodické vedení a rovněž poskytovat poradenské služby žákům i jejich rodičům. V rámci systému Evropských škol (EŠ) je inspektorkou zodpovědnou za předškolní vzdělávání, za hodnocení žáků v předškolním a primárním cyklu a za oblast podpory vzdělávání žáků se SVP. Je spoluautorkou učebních osnov českého jazyka, kurikula pro předškolní vzdělávání, pojetí, strategie a nástrojů pro hodnocení v systému EŠ, politiky pro podporu vzdělávání žáků se SVP v systému EŠ a dalších strategických, kurikulárních a metodických materiálů. V současnosti se podílí rovněž na probíhající reformě systému Evropských škol.
 

STŘEDA 31. 7. 2019

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Celodenní seminář od 9:00 do 15:00 včetně přestávky na oběd (na vlastní náklady)

 

Malotřídky

Mgr. Jitka Hřebecká / Mgr. Miroslav Hřebecký

Časová dotace kurzu 6 x 45 minut

 

1. blok: 9:00–10:30

2. blok: 10:45–12:30

Přestávka na oběd 12:30–13:30

3. blok: 13:30–15:00

 

Anotace: Podrobně prozkoumáme způsoby práce v malotřídní škole; objevíme výhody učení ve věkově smíšených skupinách pro děti i pro učitele; zamyslíme se nad úskalími takové výuky. Klíčovým pojmem bude individualizace výuky a jak z ní vytěžit maximum. Popíšeme si, jak v takových skupinách vyhovět individuálním potřebám každého dítěte; dotkneme se i vzájemného učení dětí a role učitele jako průvodce, moderátora učení dětí. Probereme blíže projekt dětského patronství.

Lektoři: Mgr. Jitka Hřebecká je ředitelkou alternativní církevní školy ARCHA, jejímiž hlavními cíli jsou inkluzivní vzdělávání, partnerský přístup k dětem. Tato škola vzdělává děti malotřídně i na druhém stupni, úzce propojuje výchovu a vzdělávání v MŠ a ZŠ. Je provázející učitelkou vzdělávací organizace Učitel naživo, také mentorkou organizace JOB v projektu Growth Mindsed.

Mgr. Miroslav Hřebecký je dlouholetý lektor dalšího vzdělávání pedagogů s ředitelskou zkušeností ze soukromého gymnázia i veřejné ZŠ, který se dnes věnuje především vzdělávací politice jako programový ředitel EDUin.

 

STŘEDA 31. 7. 2019

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Od 15:00 do 16:30

 

Jak založit školu v zahraničí?

Individuální konzultace s Lucií Slavíkovou-Boucher

 
Titulní stránka